[Laravel] Chạy Cronjob trên Product

Để chạy được Cronjob Laravel trên môi trường Product thì docs Laravel cũng đã hướng dẫn, mình sẽ tóm tắt lại cho đơn giản. Môi trường: Linux Ubuntu 20.04, Apache, MariaDB, Php 7.4, Laravel 7 Để test hoạt động Cronjob thì bạn chỉ cần chạy lệnh: + php artisan queue:work Sau đó theo dõi Cronjob… Continue reading [Laravel] Chạy Cronjob trên Product

Published
Categorized as Vps

[Symfony] Return response data in view

Khi viết Response của API trong Synfony, thì việc trả lại dữ liệu thế nào cho phía client phụ thuộc vào backend use JMS\Serializer\Annotation as JMS; Khai báo trường data muốn return sau trong Entity Kết quả

Published
Categorized as Symfony

Hướng dẫn cài đặt Httpd, Vhost, Ssl trên Centos 7

Đã có quá nhiều bài viết hướng dẫn cài đặt Httpd và Vhost, tuy nhiên thì chắc nhiều bạn làm không thành công do kinh nghiệm ít hoặc mới bắt đầu. Bài này mình tổng kết lại cho các bạn thực hiện thành công luôn: Phần 1: Cài httpd Bước 1: Cài đặt httpd sudo… Continue reading Hướng dẫn cài đặt Httpd, Vhost, Ssl trên Centos 7

Published
Categorized as Vps

Hướng dẫn tạo project VueJS

Installing the CLI npm i -g @vue/cli Creating a Vue project vue create real-world-vue Serving our Project npm run serve

Published
Categorized as VueJS

Cài đặt PHP 7.4, 7.3 & 7.2 on CentOS/RHEL 7

Php 7 thì có nhiều cái được cải tiến hơn so với bản Php 5 Bước 1: Cài đặt Yum Repository sudo yum install epel-release sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm Bước 2: Install PHP 7 on CentOS ## Install PHP 7.4 yum –enablerepo=remi-php74 install php ## Install PHP 7.3 yum –enablerepo=remi-php73 install php ## Install PHP… Continue reading Cài đặt PHP 7.4, 7.3 & 7.2 on CentOS/RHEL 7

Published
Categorized as Vps

Hướng dẫn Upgrade MariaDB

Đang dùng MariaDB 5.6 mà project lại cần MariaDB 10.2, nhọ …. Bài này mình note lại cách nâng cấp MariaDB lên 10.2 đây. Trước tiên cần phải backup DB ra đã, vì upgrade lên là mất sạch DB luôn Bước 1: Xóa MariaDB cũ service mariadb stop / service mysql stop yum remove mariadb… Continue reading Hướng dẫn Upgrade MariaDB

Published
Categorized as Vps

Cấu hình moodle kết nối tới DB Sql Server

Làm dự án với moodle, bình thường thì mọi người thường kết nối tới cơ sở dữ liệu MySql, nhưng ở dự án này mình cấu hình kết nối với SQL Server Môi trường Dev như sau: + Code Moodle chạy trên Windows 10 cài đặt Xampp + DB được tạo trên SqlServer2017 trên Windows… Continue reading Cấu hình moodle kết nối tới DB Sql Server

Published
Categorized as Moodle, Php

Disable Comments WordPress

Bài viết này note lại cách tắt comment của wordpress một cách đơn giản giúp website bạn chạy nhẹ nhàng và không bị xung đột với các chức năng khác. Trước khi bạn đọc được bài viết này chắc chắn bạn đã tìm khá nhiều nơi, thậm chí cài plugin luôn rồi, hehe, me too… Continue reading Disable Comments WordPress

Published
Categorized as Wordpress

Một số cách Convert DateTime

Đang làm dự án Nhật, bình thường thì có nhiều cách convert Datetime phổ biến, nhưng đây là Task Import Data và đã có vấn đề khi mình convert DateTime theo ngày và giờ của Nhật. Đầu vào mình có 2 định dạng: DateTime: 2019年11月6日 14時16分12秒 Date: 1990年10月2日 Một số cách mình sẽ note tại… Continue reading Một số cách Convert DateTime