Sử dụng Session chuyển Form trong Yii Framework

Thực hiện chuyển Form Confirm bằng Session. Ở Form Index nhập giá trị của Form và truyền các giá trị nhập được từ Form index sang Fom Confirm Ở Form Confirm, ta lấy ra các giá trị đã nhập vào từ Form index. Và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. public function actionIndex() {… Continue reading Sử dụng Session chuyển Form trong Yii Framework