Show sản phẩm Upsell ở trang thanh toán Woocommerce

Một trong những Task mình làm là phải hiển thị được sản phẩm Upsell của các sản phẩm đã mua trong đơn hàng. Đây là code để gọi sản phẩm Upsell theo ID Product, một Tip nhỏ lưu lại nếu sau này cần dùng. Trong code có khá nhiều comment do mình vừa code vừa… Continue reading Show sản phẩm Upsell ở trang thanh toán Woocommerce

Hướng dẫn vô hiệu file xmlrpc.php

Xmlrpc.php là gì? XML-RPC là tính năng của WordPress để giúp truyền tải dữ liệu, với HTTP làm công cụ truyền và XML làm công cụ encode (mã hóa). Vì WordPress không phải là hệ thống đóng hoàn toàn nên tính năng này được tạo ra để khi WordPress cần giao tiếp với các hệ… Continue reading Hướng dẫn vô hiệu file xmlrpc.php