Dịch Ngôn ngữ thủ công trên WordPress

Ngoài các Plugin dịch đã có hiện nay thì bạn có thể dùng cách này để sửa những đoạn text tiếng anh một cách nhanh chóng sang ngôn ngữ tiếng Việt /** dich tieng viet */ function ra_change_translate_text( $translated_text ) { if ( $translated_text == ‘Old Text’ ) { $translated_text = ‘New Translation’; } return… Continue reading Dịch Ngôn ngữ thủ công trên WordPress

Published
Categorized as Wordpress