Cấu hình moodle kết nối tới DB Sql Server

Làm dự án với moodle, bình thường thì mọi người thường kết nối tới cơ sở dữ liệu MySql, nhưng ở dự án này mình cấu hình kết nối với SQL Server Môi trường Dev như sau: + Code Moodle chạy trên Windows 10 cài đặt Xampp + DB được tạo trên SqlServer2017 trên Windows… Continue reading Cấu hình moodle kết nối tới DB Sql Server

Published
Categorized as Moodle, Php