Cài đặt PHP 7.4, 7.3 & 7.2 on CentOS/RHEL 7

Php 7 thì có nhiều cái được cải tiến hơn so với bản Php 5 Bước 1: Cài đặt Yum Repository sudo yum install epel-release sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm Bước 2: Install PHP 7 on CentOS ## Install PHP 7.4 yum –enablerepo=remi-php74 install php ## Install PHP 7.3 yum –enablerepo=remi-php73 install php ## Install PHP… Continue reading Cài đặt PHP 7.4, 7.3 & 7.2 on CentOS/RHEL 7

Published
Categorized as Vps

Hướng dẫn Upgrade MariaDB

Đang dùng MariaDB 5.6 mà project lại cần MariaDB 10.2, nhọ …. Bài này mình note lại cách nâng cấp MariaDB lên 10.2 đây. Trước tiên cần phải backup DB ra đã, vì upgrade lên là mất sạch DB luôn Bước 1: Xóa MariaDB cũ service mariadb stop / service mysql stop yum remove mariadb… Continue reading Hướng dẫn Upgrade MariaDB

Published
Categorized as Vps