[Symfony] Return response data in view

Khi viết Response của API trong Synfony, thì việc trả lại dữ liệu thế nào cho phía client phụ thuộc vào backend use JMS\Serializer\Annotation as JMS; Khai báo trường data muốn return sau trong Entity Kết quả

Published
Categorized as Symfony