[Laravel] Chạy Cronjob trên Product

Để chạy được Cronjob Laravel trên môi trường Product thì docs Laravel cũng đã hướng dẫn, mình sẽ tóm tắt lại cho đơn giản. Môi trường: Linux Ubuntu 20.04, Apache, MariaDB, Php 7.4, Laravel 7 Để test hoạt động Cronjob thì bạn chỉ cần chạy lệnh: + php artisan queue:work Sau đó theo dõi Cronjob… Continue reading [Laravel] Chạy Cronjob trên Product

Published
Categorized as Vps