Bật gzip trên Sentora

Công dụng của việc bật gzip cho vps thì chắc không cần phải nói nhiều, giờ làm thôi

Đối với Centos 7: Các bạn vào /etc/httpd/conf rồi mở file httpd.conf lên

Đối với Ubuntu: Các bạn vào /etc/apache2 rồi mở file apache2.conf lên

Kéo xuống dưới cùng thêm đoạn code bên dưới này vào:

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
 
 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Xong các bạn lưu lại rồi chạy lệnh service httpd restart cho có hiệu lực nha.

Kiểm tra xem có bật gzip chưa thì các bạn vào trang: http://checkgzipcompression.com/ nhập địa chỉ website vào là kiểm nhé

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *