Các hàm hay trong WordPress

Tổng hợp các hàm hay trong WordPress mà trong quá trình thực tế mình đã gặp và xử lý thành công

+ Hàm cắt chữ trong Excerpt Content

<?php echo substr(get_the_excerpt(), 0,280)."…"; ?>

+ Hàm

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *