[Laravel] Chạy Cronjob trên Product

Để chạy được Cronjob Laravel trên môi trường Product thì docs Laravel cũng đã hướng dẫn, mình sẽ tóm tắt lại cho đơn giản. Môi trường: Linux Ubuntu 20.04, Apache, MariaDB, Php 7.4, Laravel 7 Để test hoạt động Cronjob thì bạn chỉ cần chạy lệnh: + php artisan queue:work Sau đó theo dõi Cronjob… Continue reading [Laravel] Chạy Cronjob trên Product

Published
Categorized as Vps

Hướng dẫn cài đặt Httpd, Vhost, Ssl trên Centos 7

Đã có quá nhiều bài viết hướng dẫn cài đặt Httpd và Vhost, tuy nhiên thì chắc nhiều bạn làm không thành công do kinh nghiệm ít hoặc mới bắt đầu. Bài này mình tổng kết lại cho các bạn thực hiện thành công luôn: Phần 1: Cài httpd Bước 1: Cài đặt httpd sudo… Continue reading Hướng dẫn cài đặt Httpd, Vhost, Ssl trên Centos 7

Published
Categorized as Vps

Cài đặt PHP 7.4, 7.3 & 7.2 on CentOS/RHEL 7

Php 7 thì có nhiều cái được cải tiến hơn so với bản Php 5 Bước 1: Cài đặt Yum Repository sudo yum install epel-release sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm Bước 2: Install PHP 7 on CentOS ## Install PHP 7.4 yum –enablerepo=remi-php74 install php ## Install PHP 7.3 yum –enablerepo=remi-php73 install php ## Install PHP… Continue reading Cài đặt PHP 7.4, 7.3 & 7.2 on CentOS/RHEL 7

Published
Categorized as Vps

Hướng dẫn Upgrade MariaDB

Đang dùng MariaDB 5.6 mà project lại cần MariaDB 10.2, nhọ …. Bài này mình note lại cách nâng cấp MariaDB lên 10.2 đây. Trước tiên cần phải backup DB ra đã, vì upgrade lên là mất sạch DB luôn Bước 1: Xóa MariaDB cũ service mariadb stop / service mysql stop yum remove mariadb… Continue reading Hướng dẫn Upgrade MariaDB

Published
Categorized as Vps