Một số cách Convert DateTime

Đang làm dự án Nhật, bình thường thì có nhiều cách convert Datetime phổ biến, nhưng đây là Task Import Data và đã có vấn đề khi mình convert DateTime theo ngày và giờ của Nhật. Đầu vào mình có 2 định dạng: DateTime: 2019年11月6日 14時16分12秒 Date: 1990年10月2日 Một số cách mình sẽ note tại… Continue reading Một số cách Convert DateTime

Sử dụng Session chuyển Form trong Yii Framework

Thực hiện chuyển Form Confirm bằng Session. Ở Form Index nhập giá trị của Form và truyền các giá trị nhập được từ Form index sang Fom Confirm Ở Form Confirm, ta lấy ra các giá trị đã nhập vào từ Form index. Và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. public function actionIndex() {… Continue reading Sử dụng Session chuyển Form trong Yii Framework