Cấu hình moodle kết nối tới DB Sql Server

Làm dự án với moodle, bình thường thì mọi người thường kết nối tới cơ sở dữ liệu MySql, nhưng ở dự án này mình cấu hình kết nối với SQL Server

Môi trường Dev như sau:

+ Code Moodle chạy trên Windows 10 cài đặt Xampp

+ DB được tạo trên SqlServer2017 trên Windows Server 2019

Chắc chắn nhiều bạn sẽ gặp lôi khi cài đặt, mình sẽ note 1 vài bước để kết nối được Code và DB

Bước 1: Cài đặt ODBC Driver trên Windows 10

Link download đây: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56567

Trước khi cài thì các bạn thoát Xampp ra.

Bước 2: Cấu hình php.ini trên Xampp

Download Microsoft Driver for Php for SQL Server tại link này: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2120362

Các bạn giải nén ra sẽ có nhiều file .dll, hãy chọn 2 file đúng với phiên bản php mà Xampp đã cài.

Ở máy mình đang chạy php 7.3, nên mình sẽ copy 2 file vào Xampp\php\ext

Tiếp đó mở php.ini lên và sửa file php theo như mẫu sau:

extension=bz2
extension=curl
extension=fileinfo
extension=gd2
extension=gettext
;extension=gmp
extension=intl
;extension=imap
;extension=interbase
extension=ldap
extension=mbstring
extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=mysqli
;extension=oci8_12c  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
extension=odbc
;extension=openssl
;extension=pdo_firebird
extension=pdo_mysql
extension=pdo_oci
extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop

[PHP_SQLSRV]
extension=php_sqlsrv_73_ts_x64.dll
[PHP_PDO_SQLSRV]
extension=php_pdo_sqlsrv_73_ts_x64.dll

 

Bước 3: Cấu hình ODBC

 

Mot so loi

go to XAMPP-Cotroll and openm Apache->Config->httpd.conf
and add

 
<IfModule mpm_winnt_module>
   ThreadStackSize 8888888
</IfModule>

to the end

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *