Dịch Ngôn ngữ thủ công trên WordPress

Ngoài các Plugin dịch đã có hiện nay thì bạn có thể dùng cách này để sửa những đoạn text tiếng anh một cách nhanh chóng sang ngôn ngữ tiếng Việt

/** dich tieng viet */
function ra_change_translate_text( $translated_text ) {
if ( $translated_text == 'Old Text' ) {
$translated_text = 'New Translation';
}
return $translated_text;
}
add_filter( 'gettext', 'ra_change_translate_text', 20 );
function ra_change_translate_text_multiple( $translated ) {
$text = array(
'Additional information' => 'Thông tin thêm',
'Add to Wishlist' => 'Lưu',
'View Cart' => 'Xem giỏ hàng',
'CART TOTALS' => 'Số tiền thanh toán',
'Proceed to checkout' => 'Đặt hàng ngay',
'BILLING DETAILS' => 'Thông tin đặt hàng',
'Company name' => 'Tên công ty',
'Street address' => 'ghi cụ thể địa chỉ',
'Order notes' => 'Ghi chú thêm',
'Payment method' => 'Hình thức thanh toán',
'Notes about your order, e.g. special notes for delivery' => 'viết thêm ghi chú nếu cần',
'Billing' => 'Mục',
'is a required field' => 'không được bỏ trống',
'Order details' => 'Chi tiết đặt hàng',  
'Trang web' => 'Số điện thoại', 
'Continue Shopping' => 'Mua thêm sản phẩm khác', 
'Update Cart' => 'Cập nhật giỏ hàng', 
'Account Details' => 'Thông tin tài khoản',
'Password Change' => 'Đổi mật khẩu', 
'Log out' => 'Đăng xuất',
'Thêm vào giỏ' => 'Đặt hàng',
'Lựa chọn các tùy chọn' => 'Chi tiết',  
);
$translated = str_ireplace( array_keys($text), $text, $translated );
return $translated;
}
add_filter( 'gettext', 'ra_change_translate_text_multiple', 20 );

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *