Disable Comments WordPress

Bài viết này note lại cách tắt comment của wordpress một cách đơn giản giúp website bạn chạy nhẹ nhàng và không bị xung đột với các chức năng khác.

Trước khi bạn đọc được bài viết này chắc chắn bạn đã tìm khá nhiều nơi, thậm chí cài plugin luôn rồi, hehe, me too

Đây là code, bạn chỉ việc nhét nó vào trong functions.php là xong

<?php

add_action('admin_init', function () {
  // Redirect any user trying to access comments page
  global $pagenow;
  
  if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
    wp_redirect(admin_url());
    exit;
  }

  // Remove comments metabox from dashboard
  remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');

  // Disable support for comments and trackbacks in post types
  foreach (get_post_types() as $post_type) {
    if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
      remove_post_type_support($post_type, 'comments');
      remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
    }
  }
});

// Close comments on the front-end
add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2);
add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);

// Hide existing comments
add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);

// Remove comments page in menu
add_action('admin_menu', function () {
  remove_menu_page('edit-comments.php');
});

// Remove comments links from admin bar
add_action('init', function () {
  if (is_admin_bar_showing()) {
    remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
  }
});

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *