Hướng dẫn cài đặt Apache + Mysql + PHP

Apache, MySQL và PHP là nền tảng để cho các Webmaster có thể triển khai hệ thống các website Online. Bài viết này TanDev.Info sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và thiết lập Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu.
I. Cài đặt PHP 7.2

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install -y php7.2

Bạn cần cài thêm các Addon hỗ trợ PHP

sudo apt install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring mcrypt

II. Cài đặt Apache2

udo apt install apache2 libapache2-mod-php7.2

III. Cài đặt MySql

sudo apt install mysql-server php7.2-mysql
sudo mysql_secure_installation
sudo apt install phpmyadmin

IV. Restart Services

sudo systemctl restart apache2.service
sudo systemctl restart mysql.service

V. Open Acccess In Firewall
VI. Tùy chỉnh các thông số khác
Các Mod cần Enable trước khi các bạn sử dụng

sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod ssl
service apache2 restart

Phân quyền cho thư mục www

sudo chown -R 775 /var/www

Khi bạn truy cập localhost/phpmyadmin hiển thị lỗi 404 thì bạn có thể thêm đoạn code sau vào /etc/apache2/apache2.conf

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Đừng quên điều chỉnh trong /etc/apache2/apache2.conf

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Sau khi các bạn hoàn tất các bước trên thì Restart lại Apache

 

service apache2 restart

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *