Hướng dẫn cài đặt Httpd, Vhost, Ssl trên Centos 7

Đã có quá nhiều bài viết hướng dẫn cài đặt Httpd và Vhost, tuy nhiên thì chắc nhiều bạn làm không thành công do kinh nghiệm ít hoặc mới bắt đầu. Bài này mình tổng kết lại cho các bạn thực hiện thành công luôn:

Phần 1: Cài httpd

Bước 1: Cài đặt httpd

sudo yum update httpd
sudo yum install httpd

Bước 2: Xử lý tường lửa

sudo firewall-cmd –permanent –add-service=http

sudo firewall-cmd –permanent –add-service=https

sudo firewall-cmd –reload

Đây là kết quả:


Khi gõ IP vào trình duyệt web sẽ hiển thị như sau:

Phần 2: Cài đặt Vhost
Tạo Folder chưa file .conf

sudo mkdir /etc/httpd/sites-available /etc/httpd/sites-enabled

Mở file httpd.conf và thêm vào cuối file

IncludeOptional sites-enabled/*.conf

Đã cấu hình xong folder chưa các file vhost
Tạo 1 file vhost

sudo nano /etc/httpd/sites-enabled/example.conf

Thêm các thông tin vào vhost vừa tạo, tối thiểu như sau:


ServerAdmin admin@ttsoft.dev
ServerName jp.ttsoft.dev
DocumentRoot /var/www/jp

Note: Adjust SELinux Permissions

sudo setsebool -P httpd_unified 1

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *