Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Bước 1: Vào thư mục cần Clone Code về:

git clone https://gitlab.com/tekydev/mekvoucher_web.git

Bước 2: Push Code lên Server.

Khi bạn đã sửa code xong trên máy tính của mình làm cách nào để bạn đẩy code lên Gitlab để lưu  trữ? Các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác sau đây

+ Kiểm tra trạng thái Code hoặc các file có thay đổi

git status

+ Add Code vào GitLab, các bạn chú ý là có dấu “.” đằng sau nhé, nó sẽ add toàn bộ các file và thư mục có sự thay đổi vào GitLab

git add .

+ Commit Code lên GitLab

git commit -m "Upcode"

Nếu khi chạy lệnh Commit mà có thông báo của Git về việc Set Your Account thì các bạn cứ làm theo nhé, như thế này:

git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

+ Pull Code về để tránh Conflic với các Deverloper khác

git pull

Trạng thái trả về nếu Pull code thành công là: Already up-to-date. ( Tức là chưa có sự thay đổi nào về code trên GitLab)

+ Push Code lên GitLab

git push

+ Ren Key SSH để kết nối đến GitLab

ssh-keygen -t rsa

Copy mã code SSH

vi ~/.ssh/id_rsa.pub

 

Chúc các bạn thành công

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *