Hướng dẫn Upgrade MariaDB

Đang dùng MariaDB 5.6 mà project lại cần MariaDB 10.2, nhọ …. Bài này mình note lại cách nâng cấp MariaDB lên 10.2 đây.

Trước tiên cần phải backup DB ra đã, vì upgrade lên là mất sạch DB luôn

Bước 1: Xóa MariaDB cũ

service mariadb stop  /  service mysql stop
yum remove mariadb mariadb-server

Bước 2: Cài đặt Official repo cho mariadb 10.2

yum install nano epel-release -y

Tạo hoặc Edit (Nếu đã có)

nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Dán cái này vào:

# MariaDB 10.2 CentOS repository list - created 2018-02-15 08:21 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Cài MariaDB 10.2 thôi

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Restart lại:

systemctl enable mysql
service mysql start

Bước 3: Upgraded Mariadb 5.5 lên Mariadb 10.2.

mysql_upgrade

Good Luck

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *