[Laravel] Chạy Cronjob trên Product

Để chạy được Cronjob Laravel trên môi trường Product thì docs Laravel cũng đã hướng dẫn, mình sẽ tóm tắt lại cho đơn giản.

Môi trường: Linux Ubuntu 20.04, Apache, MariaDB, Php 7.4, Laravel 7

Để test hoạt động Cronjob thì bạn chỉ cần chạy lệnh:

+ php artisan queue:work

Sau đó theo dõi Cronjob hoạt động

Để Cronjob chạy tự động trên môi trường Product thì cần làm các bước sau:

1.Install Supervisor

+ sudo apt-get install supervisor

2. Cấu hình

Sau khi cài xong supervisor thì bạn cần cấu hình nó

+ cd /etc/supervisor/conf.d/

+ vi laravel-worker.conf

+ Paste

[program:laravel-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /var/www/lanzer_app/Source/artisan queue:work
autostart=true
autorestart=true
user=root
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/www/lanzer_app/Source/storage/logs/supervisord.log
stopwaitsecs=3600

3. Chạy thôi

+ sudo supervisorctl reread

+ sudo supervisorctl update

+ sudo supervisorctl start laravel-worker:*

Tham khảo thêm: https://laravel.com/docs/7.x/queues#supervisor-configuration

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *