Nâng cấp php cho Sentora

Sentora cài trên centos 7 sẽ có phiên bản php mặc định là 5.4, nhưng hiện có một số theme/plugin trên wordpress yêu cầu phải là php 5.6 . Do vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp php cho sentora từ 5.4 lên 5.6.

Các bạn mở SSH lên và chạy các lệnh sau:

-Cài đặt SOAP:

yum --assumeyes install php56w-soap

NÂNG CAO: Nâng cấp php cho sentora lên 7 chấm

Lưu ý: Có thể một số theme, plugin sẽ không tương thích, Addon Sentastico không chạy được

Chưa nâng cấp lên php 5.6

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum install php70w php70w-opcache
yum install -y yum-plugin-replace
yum replace -y php-common --replace-with=php70w-common

Đã nâng cấp lên php 5.6

yum install php70w php70w-opcache
yum install -y yum-plugin-replace
yum replace -y php56w-common --replace-with=php70w-common

Sau khi nâng cấp thì chạy lệnh sudo service httpd restart để có hiệu lực nhé

Chúc các bạn thành công!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *