Sử dụng Session chuyển Form trong Yii Framework

Thực hiện chuyển Form Confirm bằng Session.

Ở Form Index nhập giá trị của Form và truyền các giá trị nhập được từ Form index sang Fom Confirm
Ở Form Confirm, ta lấy ra các giá trị đã nhập vào từ Form index.
Và lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

public function actionIndex()
  {
    $value1 = MekExchange::find()->select(['name', 'value'])->where(['id' => '1'])->one();
    $value2 = MekExchange::find()->select(['name', 'value'])->where(['id' => '2'])->one();
    $data = new MekVoucher();
    $session = Yii::$app->session;
    if ( !$session->isActive) { $session->open(); }

    $model = new MekVoucherForm();
    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
      $post = Yii::$app->request->post()['MekVoucherForm'];

      $session['data1'] = $post['voucher_value'];
      $session['data2'] = $post['address_wallet'];
      $session['data3'] = $post['name'];
      $session['data4'] = $post['email'];
      $session['data5'] = $post['phone'];


      $this->redirect('confirm');
      
    }
    return $this->render('index', [
        'model' => $model,
        'value1'=>$value1,
        'value2'=>$value2,
      ]);
    
  }

  public function actionConfirm()
  {  
    $session = Yii::$app->session;
    $id=Yii::$app->session->getId();
    
    //echo $session['va'];
    $data1 = $session['data1'];
    $data2 = $session['data2'];
    $data3 = $session['data3'];
    $data4 = $session['data4'];
    $data5 = $session['data5'];

    $data = new MekVoucher();

    $model = new MekVoucherConfirm();
    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
      $update = Yii::$app->request->post()['MekVoucherConfirm'];
      $dataform = $update['txhash'];
      $aaa = MekVoucher::find()->select('txhash')->where(['txhash' => $dataform])->all();
      if ($aaa) {
        echo '<script type="text/javascript">alert("Mã TxHash của bạn nhập đã tồn tại trên hệ thống! Vui lòng nhập mã TxHash mới");</script>';
      } else {
        $data->voucher_value = $data1;
        $data->address_wallet = $data2;
        $data->name = $data3;
        $data->email = $data4;
        $data->phone = $data5;
        $data->txhash = $dataform;
        $data->created_at = date("Y-m-d H:i:s", time());
        $data->created_by = $data3;
        $data->save();
        $this->redirect('thankyou');
      }
    }
    if ($id) {
      return $this->render('confirm',['id'=>$id, 'model' => $model,'data1'=>$data1,'data2'=>$data2]);
    } else {
      return $this->redirect('/');
    }
    $session->close();
    $session->destroy();
  }

Tại Form index:

<form action="" method="POST">
          <input type="hidden" name="_csrf" value="<?=Yii::$app->request->getCsrfToken()?>" />
          <div class="change_voucher">

           
            <div ng-app="">
              <div class="d-inline mek_coin">
                <div class="form-group">
                  <?=
                  Html::activeTextInput($model, 'voucher_value', [
                    'required' => '',
                    'step' => 'any',
                    'class' => 'form-control',
                    'id' => 'voucher_value',
                    'placeholder' => 'Số MEK Coin',
                    'ng-model' => 'value',
                    'ng-change' => 'cal()',
                    'ng-model' => 'mekcoin',
                    'min' => '1',
                    'max'=>'10',
                    'type'=>'number',
                    'oninvalid'=>'this.setCustomValidity("Nhập số MekCoin trong khoảng 1 MekCoin đến 10 MekCoin")',
                    'oninput'=>'this.setCustomValidity("")'
                  ])
                  ?>
                </div>
              </div>

              <div class="d-inline mek_tran">
                <img src="img/tranfer.png" alt="">
              </div>

              <div id="demo" class="d-inline mek_vouc form-control">
                {{mekcoin*<?php echo $values2; ?>*<?php echo $values1; ?> | number:0}}
                <p class="price_vn">Vnđ</p>

              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="mek_detail">TỶ GIÁ: 1 MEK Coin = $<?php echo $values2; ?> <span>$1.00 = <?php echo number_format($values1,0,",",","); ?> VNĐ</span></div>
          <!-- Form info -->
          <div class="form-group">
            <?=
              Html::activeTextInput($model, 'address_wallet', [
                'required' => '',
                'step' => 'any',
                'class' => 'form-control',
                'id' => 'mek_address',
                'type'=>'text',
                'placeholder' => 'Địa chỉ ví MEK chứa MEK Coin của bạn',
                'oninvalid'=>'this.setCustomValidity("Nhập địa chỉ ví Mek của bạn!")',
                'oninput'=>'this.setCustomValidity("")'
              ])
            ?>
          </div>
          <div class="form-group">
            <?=
              Html::activeTextInput($model, 'name', [
                'required' => '',
                'step' => 'any',
                'class' => 'form-control',
                'id' => 'name',
                'type'=>'text',
                'placeholder' => 'Họ và tên',
                'oninvalid'=>'this.setCustomValidity("Nhập Họ và tên của bạn!")',
                'oninput'=>'this.setCustomValidity("")'
              ])
            ?>
          </div>
          <div class="form-group">
            <?=
              Html::activeTextInput($model, 'email', [
                'required' => '',
                'step' => 'any',
                'class' => 'form-control',
                'id' => 'email',
                'type'=>'email',
                'placeholder' => 'Email để nhận mã VOUCHER',
                'oninvalid'=>'this.setCustomValidity("Nhập Email của bạn để nhận mã Voucher!")',
                'oninput'=>'this.setCustomValidity("")'
              ])
            ?>
          </div>
          <div class="form-group">
            <?=
              Html::activeTextInput($model, 'phone', [
                'required' => '',
                'step' => 'any',
                'class' => 'form-control',
                'id' => 'phone',
                'type'=>'number',
                'placeholder' => 'Số điện thoại liên lạc',
                'oninvalid'=>'this.setCustomValidity("Nhập Số điện thoại của bạn!")',
                'oninput'=>'this.setCustomValidity("")'
              ])
            ?>
          </div>
          <div class="mek_submit">
            <div class="checkbox">
              <label><input type="checkbox" required> Tôi đã đọc các <a href="#">Quy định</a><br>& chấp nhận các <a href="#">Điều khoản</a></label>
            </div>
            <?= Html::submitButton('Xác nhận', ['id'=>'submit','class' => 'button block btn btn-default']) ?>
          </div>
        </form>

Tại form Confirm

<div class="confirm_form">
        <form class="go-right go_left" method="POST">
          <input type="hidden" name="_csrf" value="<?=Yii::$app->request->getCsrfToken()?>" />
          <div class="form-group">
            <?=
              Html::activeTextInput($model, 'txhash', [
                'required' => '',
                'step' => 'any',
                'class' => 'form-control',
                'id' => 'name',
                'type'=>'text',
                'placeholder' => 'Nhập mã giao dịch chuyển MEK thành công',
              ])
            ?>
            <label for="name">Txhash</label>
          </div>
          <?= Html::submitButton('Xác nhận', ['class' => 'button block btn btn-default']) ?>
        </form>
      </div>

 

Good Job

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *