Sử dụng Session chuyển Form trong Yii Framework

Thực hiện chuyển Form Confirm bằng Session. Ở Form Index nhập giá trị của Form và truyền các giá trị nhập được từ Form index sang Fom Confirm Ở Form Confirm, ta lấy ra các giá trị đã nhập vào từ Form index. Và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. public function actionIndex() {… Continue reading Sử dụng Session chuyển Form trong Yii Framework

Bật gzip trên Sentora

Công dụng của việc bật gzip cho vps thì chắc không cần phải nói nhiều, giờ làm thôi Đối với Centos 7: Các bạn vào /etc/httpd/conf rồi mở file httpd.conf lên Đối với Ubuntu: Các bạn vào /etc/apache2 rồi mở file apache2.conf lên Kéo xuống dưới cùng thêm đoạn code bên dưới này vào: <IfModule… Continue reading Bật gzip trên Sentora