Hướng dẫn vô hiệu file xmlrpc.php

Xmlrpc.php là gì? XML-RPC là tính năng của WordPress để giúp truyền tải dữ liệu, với HTTP làm công cụ truyền và XML làm công cụ encode (mã hóa). Vì WordPress không phải là hệ thống đóng hoàn toàn nên tính năng này được tạo ra để khi WordPress cần giao tiếp với các hệ… Continue reading Hướng dẫn vô hiệu file xmlrpc.php