Show sản phẩm Upsell ở trang thanh toán Woocommerce

Một trong những Task mình làm là phải hiển thị được sản phẩm Upsell của các sản phẩm đã mua trong đơn hàng. Đây là code để gọi sản phẩm Upsell theo ID Product, một Tip nhỏ lưu lại nếu sau này cần dùng. Trong code có khá nhiều comment do mình vừa code vừa… Continue reading Show sản phẩm Upsell ở trang thanh toán Woocommerce